image banner
Danh bạ thư điện tử của lãnh đạo, công chức các xã, phường 09/7/2020

DANH BẠ ĐỊA CHỈ MAIL CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG

Phường Duyên Hải

pduyenhai-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Đại Quang

bdquang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Tuấn Anh

ltanh-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Phương Thảo

dpthao-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Như Định

nndinh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thành Trung

pttrung-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Ngọc Sang

tnsang-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Phú

pvphu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Lý

ntly-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

nttthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

nttha-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Tiến Sơn

htson-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Hà

hant-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Quang

nvquang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Đào Dương

ltdduong-laocai@laocai.gov.vn

Hán Thị Chinh

htchinh-laocai@laocai.gov.vn

Phường Cốc Lếu

pcocleu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Sáng

nvsang-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Phương Thảo

btpthao-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thanh Tú

bttu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Lưu

luutv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hoa

tthoa-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

nthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Duyên Khởi

ndkhoi-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Trí Công

ntcong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Nghĩa

btnghia-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hòa

hoant-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Phượng

btphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Phượng

nthphuong-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Huyền Thu

dththu-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Thành

thanhvt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

hangnt-laocai@laocai.gov.vn

Lê Văn Sơn

lvson-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Vân Anh

vtvanh-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hùng Hòang

vhhoang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

tuanan-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Thị Thuận

dtthuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Đình Hòa

tdhoa-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Trang

bttrang-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Đằng

pvdang-laocai@laocai.gov.vn

Phường Kim Tân

pkimtan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Cường

nmcuong-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Kim Dung

vtkdung-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Huệ

dthue-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Nguyên

ptnguyen-laocai@laocai.gov.vn

Doãn Anh Tú

datu-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Thị Hương Giang

lthgiang-laocai@laocai.gov.vn

Mai Thành Chung

mtchung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Lụa

ttlua-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hương

ngthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Thuỷ

thuynv-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Hường

pthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Miền

ntmien-laocai@laocai.gov.vn

Lê Văn Mạnh

lvmanh-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Ngọc Ánh

dnanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Viết Thủy

nvthuy-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Hồng Hạnh

lthhanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Xuân Thắng

nxthang-laocai@laocai.gov.vn

Hán Trung Chiến

htchien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Quốc Việt

nqviet-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Hùng

pvhung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền

nthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Lê Minh Huyền

tlmhuyen-laocai@laocai.gov.vn

Vương Thị Hoa

vthoa-laocai@laocai.gov.vn

Phường Lào Cai

plaocai-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Phương

ngntphuo-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Mỹ Lan

ptmlan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Thuỷ

thuynv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hà

ttha-laocai@laocai.gov.vn

Trần Đình Tâm

tdtam-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Tiến Cường

vtcuong-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Minh Thu

hmthu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Bích Hảo

tbhao-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Nga

ttnga-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền Trang

nthtrang-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Văn Lĩnh

vvlinh-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thái Hoàng

lthoang-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Minh Chung

hmchung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Huyền

nthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

ntduong-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Phương

htphuong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Ánh Nguyệt

tanguyet-laocai@laocai.gov.vn

Tô Văn Hiến

tvhien-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Mạnh Thắng

dmthang-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Khắc Trung

dktrung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Phương Loan

ttploan-laocai@laocai.gov.vn

Lê Mạnh Tưởng

lmtuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Đăng Quý Đạo

ndqdao-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Hưng

hungtq-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Liên

lient-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Thành

btthanh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thanh Tuyết

ptttuyet-laocai@laocai.gov.vn

Lý Thanh Thuỷ

ltthuy-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Thị Hải

dthai-laocai@laocai.gov.vn

Trương Minh Hải

tmhai-laocai@laocai.gov.vn

Trần Cao Thắng

tcthang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Hiến

hientv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Tiến

tqtien-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Bắc

pvbac-laocai@laocai.gov.vn

Phường Bắc Cường

pbaccuong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Ngọc Giới

lngioi-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Trường Sơn

sonnt-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hảo

tthao-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Hà

thanhha-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Ngọc Quang

hnquang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị An

ttan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Ngọc Thuân

tnthuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Bích Ngọc

ttbngoc-laocai@laocai.gov.vn

La Thị Ngọc Thu

ltnthu-laocai@laocai.gov.vn

Lý Văn Tuấn

lvtuan-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Minh Phương

btmphuong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Cúc

btcuc-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Đức Thoan

bdthoan-laocai@laocai.gov.vn

Vương Thị Thanh

vtthanh-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thuỳ Liên

liendt-laocai@laocai.gov.vn

Phường Nam Cường

pnamcuong-laocai@laocai.gov.vn

Chu Văn Huyền

cvhuyen-laocai@laocai.gov.vn

Lê Minh Huy

lmhuy-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Xuân Thu

dxthu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Ngọc

tvngoc-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hồng Phượng

vhphuong-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hoàng Hải

vhhai-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Văn Thuận

bvthuan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Xuân Dương

pxduong-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Văn Tiến

dvtien-laocai@laocai.gov.vn

Vàng Thị Thu Hà

vttha-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Ngân

hvngan-laocai@laocai.gov.vn

Hà Thanh Tuyên

httuyen-laocai@laocai.gov.vn

Phường Bắc Lệnh

pbaclenh-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Mai Phương

bmphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Quyền

nvquyen-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Văn Ngọc

dvngoc-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hồng Khuyên

nhkhuyen-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Quốc Ngưu

pqnguu-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thu Lý

httly-laocai@laocai.gov.vn

 Mai Thùy Linh  mttlinh-laocai@laocai

Nguyễn Văn Đạt

nvdat-laocai@laocai.gov.vn

Ngỗ Đức Việt

ndviet-laocai@laocai.gov.vn

Lê Hải Nam

lhnam-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Quốc Hiền

dqhien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hảo

nthao-laocai@laocai.gov.vn

Lò Văn Ngân

lvngan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hương

ntthuong-laocai@laocai.gov.vn

Mai Thị Đồng

mtdong-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Thanh Tâm

vtttam-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Thị Oanh

ltoanh-laocai@laocai.gov.vn

Phường Pom Hán

ppomhan-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Quang Trung

dqtrung-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Thanh Hương

dthuong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Mạnh Quyền

lmquyen-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hải Đăng

vhdang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàn

nvhoan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Tâm

nttam-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hạnh Phúc

nthphuc-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Mạnh Hùng

dmhung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thanh Nhàn

pttnhan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Giang

pvgianh-laocai@laocai.gov.vn

Lương Bích Thuỷ

lbthuy-laocai@laocai.gov.vn

Chu Thị Thuỳ Dương

cttduong-laocai@laocai.gov.vn

Lồ Thị Lệ Thuỷ

huyltlt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hà

nmha-laocai@laocai.gov.vn

Phường Bình Minh

pbinhminh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thuần

ptthuan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Việt Tiến

nvtien-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Ngọc Hà

nnha-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Đức Lân

ndlan-laocai@laocai-gov.vn

Trần Thị Đông

ttdong-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Thoan

dtthoan-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Mai

htmai-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Đình Ninh

vdninh-laocai@laocai.gov.vn

Mã Thị Linh Thương

mtlthuong-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Vân Anh

ptvanh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Việt Anh

pvanh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thái Ly

tttly-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn T. Thùy Dương

nttduong-laocai@laocai.gov,vn

Mai Thanh Thu

mtthu-laocai@laocai.gov.vn

Đào Nhật Quang

dnquang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thu Hiền

ttthien-laocai@laocai.gov.vn

Đào Vân Anh

dvanh-laocai@laocai.gov.vn

Phường Xuân Tăng

pxuantang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Như Quỳnh

ntnquynh-laocai@laocai.gov.vn

Dương Thị Thu Hiền

dtthien-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Thị Vân

ltvan1-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Trường Anh

ntanh1-laocai@laocai.gov.vn

Phùng Huynh Đệ

phde-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Hồng Duyên

phduyen-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thu Hà

pttha-laocai@laocai.gov.vn

Trần Trung Thành

ttthanh-laocai@laocai.gov.vn

Lê Quỳnh Sơn

lqson-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Tú

tvtu-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Huyền

tthuyen1-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Văn Quý

nvquy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Khánh Lợi

nkloi-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Thanh Nhàn

lttnhan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Chiên

ntchien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Linh Châm

ntlcham-laocai@laocai.gov.vn

Phan Thanh Hoàn

pthoan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thương

ttthuong-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Văn Quyết

vvquyet-laocai@laocai.gov.vn

Phan Thị Hảo

pthao-laocai@laocai.gov.vn

Xã Thống Nhất

xthongnhat-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Anh

hanh-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Đức Thọ

tdtho-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Ngoc Tuân

dntuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Hà Khuông

thkhuong-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Văn Hủ

nvhu-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Xuân

xuanlt-laocai@laocai.gov.vn

Lê Văn Vân

lvvan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Hoa

ntkhoa-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Thanh Mai

vttmai-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Tuyến

nttuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hương

huongnt-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Quang Trung

pqtrung-laocai@laocai.gov.vn

Bế Thị Tuyết An

bttan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Đình Nhương

ndnhuong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Bình

ltbinh-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Ánh Sen

vtasem-laocai@laocai.gov.vn

 Đậu Bích Thủy  dbthuy-laocai@laocai.gov.vn

Xã Vạn Hoà

xvanhoa-laocai@laocai.gov.vn

Trần Anh Tuấn

tatuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Khánh

khanhtq-laocai@laocai.gov.vn

Lê Minh Thanh

lmthanh-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Minh Nguyệt

ltmnguyet-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Toàn

pvtoan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Đức Đồng

nddong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thu Huyền

tthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc

ntngoc-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Hồng Nhung

bthnhung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Nguyệt

ttnguyet-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Huấn

dthuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Dũng

tvdung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Thành

nhtvtha-laocai@laocai.gov.vn

Vương Văn Phúc

vvphuc-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thuý

ptthuy-laocai@laocai.gov.vn

Xã Đồng Tuyển

xdongtuyen-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Phiên

phienhv-laocai@laocai.gov.vn

Lùng Văn Đức

lvduc-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Tân Cương

htcuong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hoài

tthoai-laocai@laocai.gov.vn

Lê Ngọc Anh

lnanh-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Điệp

vtdiep-laocai@laocai.gov.vn

Sần Thị Kín

stkin-laocai@laocai.gov.vn

Cao Trung Dũng

ctdung-laocai@laocai.gov.vn

Vi Thị Nhâm

vtnham-laocai@laocai.gov.vn

Cao Thị Như Quỳnh

ctnquynh-laocai@laocai.gov.vn

Doãn Thị Kim Thuý

dtkthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trương Thị Hương

ngtthuo-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Lan Hương

vtlhuong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Văn Tứ

bvtu-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Trung Hiếu

vthieu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Tài

nvtai-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thoa

htthoa-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Quang Nhuệ

bqnhue-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Huy Công

bhcong-laocai@laocai.gov.vn

Xã Cam Đường

xcamduong-laocai@laocai.gov.vn

Hà Bá Ngọc

hbngoc-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Hanh

tqhanh-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Liên

ltlien-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Hoàng Long

dhlong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Duy Lý

ldly-laocai@laocai.gov.vn

La Văn Chuyển

lvchuyen-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Thị Dương

dtduong-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Hằng

pthang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Phượng

ttphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Hương

nthuong-laocai@laocai.gov.vn

Hà Mai Liên

hmlien-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Dính

nhttdi-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Huệ

tthue-laocai@laocai.gov.vn

Sầm Mạnh Quay

htquay-laocai@laocai.gov.vn

Xã Tả Phời

xtaphoi-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Huy Bình

phbinh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Hưng

tvhung-laocai@laocai.gov.vn

Vi Hồng Liêu

vhlieu-laocai@laocai.gov.vn

Lương Ngọc Tiến

lntien-laocai@laocai.gov.vn

 Châu Văn Ngân  cvngan-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Ngoan

hvngoan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Phát

tvphat-laocai@laocai.gov.vn

Vi Thị Hới

vthoi-laocai@laocai.gov.vn

Vàng Thị Hà

vtha-laocai@laocai.gov.vn

Xã Hợp Thành

xhopthanh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Đình Thiệp

pdthiep-laocai@laocai.gov.vn

Nông Thị Thu Hà

thant-laocai@laocai.gov.vn

La Văn Dũng

lvdung-laocai@laocai.gov.vn

Lù Văn Rán

lvran-laocai@laocai.gov.vn

Triệu Văn Đặng

tvdang-laocai@laocai.gov.vn

Lù Văn Kết

lvket-laocai@laocai.gov.vn

Mã Văn Sỳ

mvsy-laocai@laocai.gov.vn

Lý Văn Đức

lvduc-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Trung

tvtrung-laocai@laocai.gov.vn

Lý Văn Xó

lvxo-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Tuyết Mai

lttmai-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thị Duyên

ttduyen-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hoàng Anh

vhanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hải

nvhai-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thanh

ttthanh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Chi

ttchi-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Trầng

nvtrang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Quốc Trung

nqtrung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Tiến Long

ptlong-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Liền

hvlien-laocai@laocai.gov.vn

La Văn Kham

lvkham-laocai@laocai.gov.vn

Xã Cốc San

xcocsan-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Xuân Phú

hxphu-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Ngọc Dương

hnduong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Thu Trang

btttrang-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Thanh Hoài

nthoai-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Trọng Tuệ

httue1-laocai@laocai.gov.vn

Lục Văn Hoan

lvhoan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Viết Hợp

nvhop1-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Nam

ntnam-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Hoa

lthoa1-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Hữu Tám

bhtam-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Thu

ltthu-laocai@laocai.gov.vn

Lìn Văn Dương

lvduong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thùy Dung

nttdung-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị The

vtthe-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Đồng

tvdong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Hải Tú

thtu-laocai@laocai.gov.vn

Nông Thị Lương

ntluong-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Anh Tuấn

vatuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Bích Phượng

ttbphuong-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Thu Hà

lttha1-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thiện Hưởng

nthuong1-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Thu Hường

ttthuong1-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Xuân Thành

pxthanh-laocai@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1