image banner
Danh bạ địa chỉ mail của lãnh đạo, CCVC các đơn vị sự nghiệp, cộng quản của thành phố Lào Cai 11/6/2020

DANH BẠ ĐỊA CHỈ MAIL CỦA LÃNH ĐẠO, CCVC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CỘNG QUẢN

Ban QL Chợ Kim Tân

bqlckimtan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thu Nga

pttnga-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thuý Anh

ntanh-laocai@laocai.gov.vn

Tống Thị Hồng Tuyến

tthtuyen-laocai@laocai.gov.vn

Ban Quản lý Chợ Cốc Lếu

bqlccocleu-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Quang Trung

pqtrung1-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thanh

nnthanh-laocai@laocai.gov.vn

An Thị Thu Chung

attchung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Kim Tuyết

tktuyet-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Lệ Thuỷ

ltlthuy-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Thuý Quỳnh

lttquynh-laocai@laocai.gov.vn

Ban QL Chợ Pom Hán

bqlcpomhan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Huy Hà

nhha-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Văn Thiết

lvthiet-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Kim Nguyệt

nknguyet-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Thoa

ntmthoa-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thu Hà

nhttha-laocai@laocai.gov.vn

Ban Quản lý di tích văn hoá và du lịch

bqldttp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thế Dũng

ntdung1-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Nga

ntnga-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Kim Oanh

ptkoanh-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Lan

vtlan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu

ntthu-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Thị Thu Cúc

dttcuc-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hoàng Ngân

nthngan-laocai@laocai.gov.vn

Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai

ttytlaocai-syt@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Minh

nvminh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ánh Tuyết

natuyet-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quốc Lập

tqlap-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Lan Anh

ntlanh-laocai@laocai.gov.vn

Hồ Thủy Phương

phuonght-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Tú

httu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Liên

tranlien-laocai@laocai.gov.vn

Nhữ Thị Thu

thunt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

giangnt-laocai@laocai.gov.vn

Bệnh viện Đa khoa thành phố

bvdktp-syt@laocai.gov.vn

Phạm Bích Vân

pbvan-syt@laocai.gov.vn

Nguyễn Ánh Tuyết

natuyet-syt@laocai.gov.vn

Trung tâm GDNN và GGTX

trungtamgdnngdtxtp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Ngọc

ntmngoc-laocai@laocai.gov.vn

Lê Đình Biên

ldbien-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Thu Huyền

dthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Lệ Thuỷ

ptlthuy-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Ngân

vtngan-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Hồng Giang

bthgiang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền

ngthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Thương

ntmthuong-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thu Thảo

httthao-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thường

thuongnt-laocai@laocai.gov.vn

Đội Kiểm tra trật tự đô thị

doiktttdttp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Khắc Sơn

nkson-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Hồng Nhung

lthnhung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Phượng

tranphuong-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Hồng Vân

lhvan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Hoàng Hưng

thhung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thế Dũng

ntdung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Tiến Dũng

tiendung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Trung Dũng

dungtt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hoàn

hoannv-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thanh Khanh

ptkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Quang Nghỉ

tqnghi-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Văn Trường

hvtruong-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Văn Hải

lvhai-laocai@laocai.gov.vn

Kho bạc nhà nước TP

Đặng Văn Thức

dvthuc-laocai@laocai.gov.vn

Phan Ngọc Tú

pntu-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Hồng Thái

phthai-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thanh Tình

lttinh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thu

ttthu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

tuanna-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị La

ptla-laocai@laocai.gov.vn

BHXH thành phố

Trần Thị Tuyết

tttuyet-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Xuân Thủy

nxthuy-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thuận

htthuan-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Thị Tích

dttich-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Nhẫn

ntnhan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Thảo

ntthao-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Tiến Cường

ptcuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Thủy

ntbthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Phú

ntphu-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thúy Hòa

ttthoa-laocai@laocai.gov.vn

Thái Thị Thu Hường

huongttt-laocai@laocai.gov.vn

Lương Sơn Hà

lsha-laocai@laocai.gov.vn

Trương Văn Phương

phuongtv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Kim Liên

tklien-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hoa Bắc

tthbac-laocai@laocai.gov.vn

Phùng Thị Hồng

hongpt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Thùy

thanhthuy-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Hương Lý

bthly-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Thị Tươi

dttuoi-laocai@laocai.gov.vn

Tòa án nhân dân thành phố

Nguyễn Thị Lan Phương

ntlphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thiên Hương

thienhuong-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Ánh Tuyết

ttatuyet-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Duy Dũng

dungnd-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Duy Chiến

hdchien-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Mai Phương

vtmphuong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Tiến Dũng

tdung-laocai@laocai.gov.vn

Lê Kim Phượng

lkphuong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Ngọc Thanh

bnthanh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Khánh Vân

ttkvan-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Thanh Hương

dtthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thúy Hằng

ntthang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Dung

dungnt-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Như Loan

htnloan-laocai@laocai.gov.vn

Phan Thị Châu

ptchau-laocai@laocai.gov.vn

Hà Thị Anh

htanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Dung

ntkdung-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Thị Thu Hằng

hangdtt-laocai@laocai.gov.vn

Trần Bích Thủy

tbthuy-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Hồng Nhung

vthnhung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Thành

ncthanh-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thị Thơm

ttthom-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Kim Lan

ttklan-laocai@laocai.gov.vn

Hà Quang Hưng

hqhung-laocai@laocai.gov.vn

Trung tâm Văn hóa TT-TT

ttvhtttttp-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Tố Uyên

dttuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc

ntngoc1-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Minh Thu

bmthu1-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Hùng Khánh

dhkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Lù Thị Vân

vantl-laocai@laocai.gov.vn

Phùng Lệ Nhân

plnhan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Minh Thuỷ

pmthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Thu

ntmthu-laocai@laocai.gov.vn

Cao Thị Lan

ctlan-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Hồng

vthong-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Minh Thu

bmthu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tuấn Phú

phunt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh

thanhtn-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Thị Thanh Xuân

xuandtt-laocai@laocai.gov.vn

Lê Quyết Thắng

lqthang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thu Nga

ltnga-laocai@laocai.gov.vn

Vi Văn Tuấn

tuanvv-laocai@laocai.gov.vn

Quản Xuân Hợp

qxhop-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Phương

phuongtn-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Lan Anh

vlanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ánh Tuyết

tuyetna-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tiến Hưng

hungnt-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Mạnh Dũng

dmdung-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Mai

ttmai-laocai@laocai.gov.vn

Cao Kim Hoàn

hoanck-laocai@laocai.gov.vn

Trần Khánh Nga

tknga-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Kim Ngân

nkngan-laocai@laocai.gov.vn

Phan Xuân Ngọc

pxngoc-laocai@laocai.gov.vn

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

ttdvnntp-laocai@laocai.gov.vn

Mai Thị Bích Liên

mtblien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Nga

ngant-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Hường

huonglt-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Thái Hà

hadt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thủy

ntkthuy-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Thủy Liền

lttlien-laocai@laocai.gov.vn

Trần Duy Hưng

tdhung-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Văn Diễm

dvdiem-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Hoa

hoavt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Chính

ntchinh-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Quy

pvquy-laocai@laocai.gov.vn

Lã Thành Bắc

baclt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Tĩnh

nctinh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ánh Vũ

navu-laocai@laocai.gov.vn

Hạt Kiểm lâm thành phố

Đặng Đình Quảng

ddquang-laocai@laocai.gov.vn

Đào Quang Tuyên

dqtuyen-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Cao Khả

hckha-laocai@laocai.gov.vn

Phan Ngọc Tám

pntam-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Văn Đáp

nvdap-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Quốc Oanh

nqoanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

nvthang-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quốc Đoàn

doantq-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hữu Thản

nhthan-laocai@laocai.gov.vn

Lê Trí Thành

ltthanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Năng

ntnang-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Hải

haidt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Duy Kiên

ndkien-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Thị Mỵ

btmy-laocai@laocai.gov.vn

Trần Mạnh Thắng

tmthang-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Sơn

pvson-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Trung Quang

htquang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Văn Dụ

lvdu-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Bá Lượng

nbluong-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Hiền

pthien-laocai@laocai.gov.vn

Dương Văn Khánh

dvkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Thị Bích Ngọc

ngocntb-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Duy Chính

pdchinh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Xuân Lại

txlai-laocai@laocai.gov.vn

Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Lào Cai

cscnmttp-laocai@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1