image banner
Danh bạ thư điện tử của lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng ban thành phố Lào Cai 30/7/2020

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ CỦA LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC CÁC PHÒNG BAN CUA THÀNH PHỐ

Lãnh đạo HĐND&UBND TP

Hoàng Đăng Khoa

hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Vi Huế

ntvhue-laocai@laocai.gov.vn

Phùng Đức Hòa

pdhoa-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Vũ Quốc

nvquoc-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Thiện

tthien-laocai@laocai.gov.vn

Văn phòng HĐND&UBND TP

vanphonghdnd-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

thuytn-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Thanh Hoa

ptthoa-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Ngân Hà

pnha-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Tuyết

dttuyet-laocai@laocai.gov.vn

Trương Quốc Khánh

tqkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Đinh Trung Kiên

dtkien-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Quốc Lực

nqluc-laocai@laocai.gov.vn

Mai Như Hoa

mnhoa-laocai@laocai.gov.vn

Phan Huyền Chi

phchi-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Hạnh Mai

hhmai-laocai@laocai.gov.vn

 Đào Thị Thu Lâm  dttlam-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Nội vụ thành TP

phongnv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thái Học

tthoc-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Hoan

nchoan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hữu Thành

nhthanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Tiến Lâm

ntlam-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thành Giang

vtgiang-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Hoàng Anh

dhanh-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Thu Dung

dttdung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thanh

ntpthanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tài nguyên MT

phongtnmt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

nvtuan-laocai@laocai.gov.vn

Trần Cao Cường

tccuong-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Lệ

ttle-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Minh Quyên

nmquyen-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Thị Thảo

dtthao-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Khánh Linh

nklinh-laocai@laocai.gov.vn

Lý Thế Viên

ltvien-laocai@laocai.gov.vn

Hà Anh Đức

haduc-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Hồng Thắng

thangph-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Thị Vân Anh

anhptv-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Lan Hương

dlhuong-laocai@laocai.gov.vn

Đặng Phương Anh

dpanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Lao động TBXH

phongldtbxh-laocai@laocai.gov.vn

Dương Phúc Toán

dptoan-laocai@laocai.gov.vn

Nông Thị Phượng

ntphuong1-laocai@laocai.gov.vn

Đào Ngọc Cừ

dncu-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Thuý

htthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Thuỷ

ttthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trần Quang Minh

tqminh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Hương

nthhuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hoàng Long

nhlong-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị TP

phongqldt-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Thị Ngọc

dtngoc-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Minh Hiền

hmhien-laocai@laocai.gov.vn

Trần Minh Tuấn

tmtuan-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Phương Thuý

dtpthuy-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Hợp

nvhop-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Văn Luân

vvluan-laocai@laocai.gov.vn

Đào Minh Khánh

dmkhanh-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Hồng Thái

hhthai-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Kiên Thành

hkthanh-laocai@laocai.gov.vn

Lương Quỳnh Sơn

sonlq-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Tuấn

nttuan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Hà

ntha-laocai@laocai.gov.vn

Ngô Vũ Hải

hainv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Hoàng Nam

thnam-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Hiên

tthien-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Việt Bắc

vvbac-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thị Hường

hthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Văn Huấn

nvhuan-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Văn Hồng

dvhong-laocai@laocai.gov.vn

Đào Xuân Trường

dxtruong-laocai@laocai.gov.vn

Lê Trường Giang

ltgiang-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Văn hoá Thông tin

phongvhtt-laocai@laocai.gov.vn

Phan Văn Năm

pvnam-laocai@laocai.gov.vn

Trương Anh Phương

taphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Như Phương

nnphuong-laocai@laocai.gov.vn

Phan Thị Thu Hải

ptthai-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thành Trung

tttrung-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Trường Anh

ltanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

phonggddt-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Thùy Dung

tttdung-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Huệ

huent-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hữu Nam

nhnam-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Chính

nmchinh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thu Loan

ntloan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thúy Hằng

nthang-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Xuân Hường

nxhuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Thủy

ntthuy1-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Thu Huyền

vtthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Văn Quý

vvquy-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Huyền Trang

tthtrang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Thị Vân

ltvan-laocai@laocai.gov.vn

Lương Xuân Long

lxlong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hà

hanm-laocai@laocai.gov.vn

Hồ Trung

htrung-laocai@laocai.gov.vn

Thanh tra TP

phongtt-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Liên

nnlien-laocai@laocai.gov.vn

Đào Xuân Thu

dxthu-laocai@laocai.gov.vn

Lê Công Toàn

lctoan-laocai@laocai.gov.vn

Mai Văn Bình

nmbinh-laocai@laocai.gov.vn

Trần Thị Phượng

phuongtt-laocai@laocai.gov.vn

Tô Thị Liên

ttlien-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tư pháp

phongtp-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Công Tuấn

nctuan-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Mạnh Thắng

hmthang-laocai@laocai.gov.vn

Đàm Thị Phượng

dtphuong-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Kinh tế TP

phongkt-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Tuấn Cường

cuongpt-laocai@laocai.gov.vn

Đoàn Đức Luyện

ddluyen-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Thị Xuân Thuỷ

dtxthuy-laocai@laocai.gov.vn

Trịnh Thị Hường

tthuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Mạnh Cường

nmcuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Hải

nthai-laocai@laocai.gov.vn

Hà Thị Nghĩa

htnghia-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Văn Tư

pvtu-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Đức Hoàn

hdhoan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Huy Anh

phanh-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

phongtckh-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Kiều Anh

hkanh-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thu Huyền

lthuyen-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

nttha1-laocai@laocai.gov.vn

Dương Thị Hoa

dthoa-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Bá Nghĩa

nbnghia-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Hồng Sơn

nhson-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Ngọc Tân

nntan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Phương Thanh

npthanh-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà

ntnha-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thị Hà

ntha-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Hùng Thắng

phthang-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Dân tộc

phongdt-laocai@laocai.gov.vn

Lương Văn Việt

lvviet-laocai@laocai.gov.vn

Nông Văn Dũng

vndung-laocai@laocai.gov.vn

Đàm Thị Hồng Hải

dthhai-laocai@laocai.gov.vn

Trần Anh Tú

tuta-laocai@laocai.gov.vn

Phòng Thống kê

cctktp-laocai@laocai.gov.vn

Dương Thị Kim Xuân

dtkxuan-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Thị Hoà

hoatv-laocai@laocai.gov.vn

Trần Văn Hùng

hungvt-laocai@laocai.gov.vn

Trần Hồng Quân

thquan@laocai.gov.vn

Đỗ Thanh Bình

binhdt-laocai@laocai.gov.vn

Ban Quản lý DA xây dựng

Nguyễn Tiến Ngân

ntngan-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Khắc Phương

pkphuong-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Phương Nhung

npnhung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Anh Hùng

pahung-laocai@laocai.gov.vn

Lê Anh Tuấn

latuan-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Hải Nam

vhnam-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Kim Hằng

nkhang-laocai@laocai.gov.vn

Đỗ Văn Thượng

dvthuong-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Bá An

pban-laocai@laocai.gov.vn

Lê Anh Hoàng

lahoang-laocai@laocai.gov.vn

Lương Thị Nhung

ltnhung-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Tiến Nam

btnam-laocai@laocai.gov.vn

Hoàng Thanh Tùng

httung-laocai@laocai.gov.vn

Phạm Trung Kiên

ptkien-laocai@laocai.gov.vn

Lê Quốc Huy

huylq-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Trần Hoành

vthoanh-laocai@laocai.gov.vn

Lưu Đức Thuận

ldthuan-laocai@laocai.gov.vn

Bui Quang Thuận

bqthuan-laocai@laocai.gov.vn

Bùi Duy Thế

bdthe-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Quốc Thắng

vqthang-laocai@laocai.gov.vn

Lê Việt Hà

halv-laocai@laocai.gov.vn

Tô Văn Sỹ

tvsy-laocai@laocai.gov.vn

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqdtp-laocai@laocai.gov.vn

Vũ Đức Luân

vdluan-laocai@laocai.gov.vn

Nguyễn Thanh Sơn

ntson-laocai@laocai.gov.vn

Lê Việt Hà

lvha-laocai@laocai.gov.vn

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1