CV chấn chỉnh công tác tham mưu và báo cáo
Số ký hiệu văn bản 585/CTUBND-VP
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung CV chấn chỉnh công tác tham mưu và báo cáo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm CV_chan_chinh_cong_tac_tham_mu20210426085055796_Signed.pdf
BTH_theo_doi_ket_qua_thuc_hien_nhiem_vu_(CV1)_210424082709208200_20210426081142697 (1).xls
Văn bản mới