image banner
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Số ký hiệu văn bản 39/LĐTBXH
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm bc_10_nam_thuc_hien_nq_29_p_ld20230518050053466_signed.pdf
Văn bản mới