image banner
Thành phố Lào Cai: Nhìn lại 22 kỳ Đại hội Đảng
Năm 2020, Đảng bộ thành phố Lào Cai tròn 70 năm xây dựng và trưởng thành (1950 - 2020). Bẩy thập kỷ đã qua, với nhiều cơ hội và thách thức, cùng với truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác; Đảng bộ thị xã Lào Cai (nay là Thành phố) đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên vùng đất Thành phố vượt qua bao khó khăn thử thách lập nên thành tích rất đáng tự hào. Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; năm 2014 được công nhận là đô thị Loại II; năm 2015, hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Năm 2020, Đảng bộ thành phố Lào Cai tròn 70 năm xây dựng và trưởng thành (1950 - 2020). Bẩy thập kỷ đã qua, với nhiều cơ hội và thách thức, cùng với truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác; Đảng bộ thị xã Lào Cai (nay là Thành phố) đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trên vùng đất Thành phố vượt qua bao khó khăn thử thách lập nên thành tích rất đáng tự hào. Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; năm 2014 được công nhận là đô thị Loại II; năm 2015, hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai nhận thức sâu sắc về Lịch sử truyền thống của Đảng bộ. Sau đây xin điểm lại mốc lịch sử 22 kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai.

- Ngày 01/11/1960, Thị ủy Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ I. Đây là Đại hội lần đầu tiên của Đảng bộ thị xã với hình thức toàn thể, có 40 đảng viên về dự. Đại hội tổ chức tại hội trường nhà lợp nứa, ba gian, trụ sở Ủy ban hành chính thị xã.

- Ngày 15/10/1961, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II. Về dự Đại hội có 72 đảng viên về dự.

- Ngày 02/9/1962, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III. Dự Đại hội có 60 đại biểu đại diện cho 90 đảng viên toàn Đảng bộ.

- Ngày 5/3/1964, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ IV. Dự Đại hội có 69 đại biểu đại diện cho 145 đảng viên toàn Đảng bộ.

- Ngày 25/3/1965, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ V. Dự Đại hội có 76 đại biểu, đại diện cho 156 đảng viên toàn Đảng bộ.

- Ngày 03/02/1966, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VI. Dự Đại hội có 80 đại biểu đại diện cho 170 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Ngày 31/3/1969, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII. Dự Đại hội có 92 đại biểu đại diện cho 218 đảng viên của toàn Đảng bộ

- Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VIII, từ ngày 14 đến ngày 17/4/1972. Dự Đại hội có 95 đại biểu, đại diện cho 412 đảng viên của toàn Đảng bộ.

- Từ ngày 20 đến ngày 23/3/1974, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ IX. Dự Đại hội có 97 đại biểu đại diện cho 530 đảng viên sinh hoạt tại 35 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

- Từ ngày 22 đến ngày 24/9/1976, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 1976 - 1979. Dự Đại hội có 105 đại biểu đại diện cho 623 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

- Ngày 17/4/1979 thị xã Cam Đường, thị xã Lào Cai sáp nhập; lấy tên là thị xã Lào Cai, theo Nghị định 168/NĐ-CP của Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 19 - 22/8/1980, Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, có 82 đại biểu đại diện cho 780 đảng viên toàn Đảng bộ về dự.

- Ngày 29 - 30/12/1981 Đại hội Đảng bộ lần thứ XII (vòng I) có 85 đại biểu đại diện cho 795 đảng viên toàn Đảng bộ về dự. Ngày 28 - 29/9/1982 Đại hội (vòng II).

- Ngày 18 - 20/9/1986 Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII có 110 đại biểu đại diện cho 958 đảng viên toàn Đảng bộ về dự.

- Ngày 19 - 20/12/1988 Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV có 101 đại biểu đại diện cho 942 đảng viên toàn Đảng bộ về dự.

- Ngày 22 - 25/3/1991 Đại hội Đảng bộ lần thứ XV (vòng I). Ngày 26 - 28/11/1991 Đại hội (vòng II) có 88 đại biểu đại diện cho 1.003 đảng viên toàn Đảng b về dự.

- Ngày 09/6/1992 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 205-HĐBT, phân vạch điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Lào Cai và tái lập thị xã Cam Đường. Thời kỳ này Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành 3 kỳ Đại hội:

- Ngày 14 - 15/12/1993 Đại hi lần thứ XVI, có 84 đại biểu đại diện cho 520 đảng viên toàn Đảng bộ v dự.

- Ngày 14-15/3/1996 Đại hội lần thứ XVII (vòng I). Ngày 14/8/1996 Đại hội (vòng II) có 94 đại biểu đại diện cho 1000 đảng viên toàn đảng bộ về dự.

- Từ ngày 21 đến ngày 23/11/2000, Đảng bộ thị xã Lào Cai tiến hành Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2000 - 2005. Dự Đại hội có 128 đại biểu thay mặt cho 43 chi bộ và đảng bộ cơ sở, 1.320 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2002/NĐ-CP ngày 31/01/2002 về việc sáp nhập thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 210-QĐ/TU ngày 16/2002 về việc thành lập Ban Chỉ đạo sáp nhập thị Lào Cai và thị xã Cam Đường thành thị xã tỉnh lỵ Lào Cai. Ngày 01/4/2002, thị xã Lào Cai mới chính thức đi vào hoạt động. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Lào Cai lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2000 - 2002 - 2005 được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17/7/2002 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh (phường Kim Tân). Dự Đại hội có 180 đại biểu, thay mặt cho gần 2.800 đảng viên thuộc 82 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Ngày 30/11/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 195/ 2004/NĐ- CP, thành lập thành phố Lào Cai, thuộc tỉnh Lào Cai. Ngày 02 - 05/10/2005, Đại hôi đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 được tổ chức. Có 249 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên thuộc 50 chi, đảng bộ về dự.

Ban Chấp hành đảng bộ thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2005-2010 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh

- Ngày 27 - 30/7/2010 Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội có 298 đại biểu đại diện cho 3.851 đảng viên toàn Đảng bộ về dự.

- Ngày 05 và 06/7/2015 Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020 tham dự Đại hội có 299 đại biểu đại điện cho 5000 đảng viên toàn đảng bộ.

Ban Chấp hành đảng bộ thành phố khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

- Ngày 11/2/2020, UBTV Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai theo đó, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của Huyện Bát Xát, Huyện Bảo Thắng vào thành phố Lào Cai quản lý. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố Lào Cai sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I theo đúng chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò thành phố tỉnh lỵ biên giới, cửa khẩu quốc tế quan trọng; huy động sức mạnh toàn dân, xây dựng thành phố Lào Cai phát triển toàn diện, là động lực, đơn vị dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII sẽ được tổ chức xong trước 30/6/2020.


Thu HàThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1