image banner
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ thành phố Lào Cai
Bám sát tinh thần Chỉ thị 23-CT/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020 và nội dung Đề án số 20 -ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri giai đoạn 2016 – 2020, Thành ủy Lào Cai đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 24/01/2019 về thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 08/11/2016, Đề án số 20 làm cơ sở cho các cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp, các cơ quan tham mưu công tác đảng, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra cho năm 2019 theo lĩnh vực được giao thực hiện đảm bảo “kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”, giảm thiểu tối đa chồng chéo.

Ảnh: Đ/c Lý Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại một Hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ thành phố Lào Cai

Trong năm 2019, Thành ủy Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc, vượt 02 tổ chức đảng so với năm 2018, nội dung kiểm tra đảm bảo chương trình đề ra tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng; thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 08 -ĐA/TU ngày 31/12/2015 của Thành ủy về “Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”Thực hiện kiểm tra đối với 07/07 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đạt 100% chương trình năm 2019 đề ra. Nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng, rèn luyện theo Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; việc thực hiện Quy định 47 -QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm; Việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định, gắn với các nội dung kiểm tra của tổ chức đảngNgoài ra, Thành ủy Lào Cai còn chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp các Ban Đảng giúp cấp ủy giám sát thường xuyên đối với 91 lượt tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; việc xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện giám sát thường xuyên các chi, đảng bộ trong việc chấp hành Thông báo, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời nhắc nhở các đơn vị chậm muộn, có kế hoạch kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, cũng như tham mưu cho Thành ủy trong chỉ đạo, định hướng đối với cơ sở. Năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra đã theo dõi 682 nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị (trong đó có 45 nội dung năm 2018 chuyển sang). Qua đó có 654 nội dung chỉ đạo được hoàn thành, trong đó phần lớn là hoàn thành đúng thời hạn giao, còn 28 nội dung chưa hoàn thành (chủ yếu do chưa đến hạn 18 nội dung, tham mưu chậm 06 nội dung, do khách quan 01 nội dung, theo dõi theo lĩnh vực 03 nội dung).

Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy tích cực tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án số 20, giảm chồng chéo về đối tượng 46 cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, giảm được 35 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Chủ động xây dựng và tiến hành kiểm tra, giám sát đạt 100% nội dung so với chương trình đề ra: Trong năm thực hiện kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên (Gồm: 01 Thành ủy viên; 04 Đảng ủy viên và 01 chi ủy viên) đã kết luận 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên đều vi phạm nội dung kiểm tra, nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Thực hiện giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng và 03 cấp ủy viên trong việc thực hiện trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Việc chấp hành chế độ sinh hoạt theo Quy chế và Điều lệ Đảng; Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị trên địa bàn phường; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tài chính đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định; Việc chỉ đạo đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp thực hiện các cuộc kiểm tra theo Đề án 20 của Thành ủy. Kết quả đã kiểm tra đối với 13/13 chi, đảng bộ cơ sở bằng 100% so với chương trình phối hợp giữa các Ban và Văn phòng Thành ủy xây dựng thực hiện trong năm. Nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018, công tác rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2019-2020; 2020-2025; công tác triển khai, thực hiện xây dựng củng cố tổ chức đảng, công tác cải cách hành chính; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mớiQuyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác tôn giáo, công tác Đối thoại trực tiếp với nhân dân theo Quyết định 1718-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, việc triển khai mô hình “Dân vận khéo”. Kiểm tra việc triển khai học tập Nghị quyết TW 8, 9 (khóa XII); thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 23/5/2018 của BTV Thành ủy; Công tác viết lịch sử đảng bộ, hoạt động của Ban tuyên vận, công tác thông tin tuyên truyền cơ sở, công tác khoa giáo; Quy trình Ban hành văn bản; công tác Văn thư - Lưu trữ; Hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính đảng và thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phíQua kiểm tra giúp cho Thành ủy kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tham mưu đề xuất với Thành ủy đề ra các biện pháp lãnh chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Các Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 39 chi bộ trực thuộc và 40 đảng viên trong việc thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành Điều lệ Đảng; Việc chấp hành các Chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kết luận của cấp trên; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới; việc chấp hành chế độ sinh hoạt theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư; Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên; đăng ký nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 04 -NQ/TW, những điều đảng viên không được làm; việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Thực hiện giám sát 27 chi bộ trực thuộc, 33 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy; Việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, gắn với các nội dung giám sát của tập thể. Đặc biệt các Đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo các Chi bộ dưới cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 701 đảng viên, tăng rất cao so với năm 2018.

Các Chi bộ cơ sở thực hiện kiểm tra 51 đảng viên, trong đó kiểm tra 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, thực hiện giám sát 40 đảng viên về các nội dung: Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo Quy định số 109 -QĐ/TW của Ban Bí thư, việc khắc phục các khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm đảng viên năm 2018, theo nghị quyết TW 4 (khóa XII); những điều đảng viên không được làm; Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc kê khai tài sản thu nhập.

Các Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 77 chi bộ trực thuộc, trong đó: Kiểm tra 37 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 36 chi bộ trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 chi bộ và 05 đảng viên, kết luận 03 chi bộ và 05 đảng viên có vi phạm nội dung kiểm tra tuy nhiên chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 33 chi bộ trực thuộc và 40 đảng viên (trong đó đảng ủy viên: 06 đ/c; chi ủy viên: 31 đ/c). Nội dung giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ với nội dung: Việc thực hiện các quy định của Đảng; Việc chấp hành chế độ sinh hoạt; Việc kê khai minh bạch tài sản theo Nghị định 78-NĐ/CP; Việc khắc phục khuyết điểm, tồn tại theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Qua kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung kiểm tra, các tồn tại, hạn chế đã được cấp ủy các cấp ban hành Thông báo kết luận để các tổ chức, cá nhân thực hiện. Thông qua giám sát, Đoàn giám sát đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế để các tổ chức, cá nhân khắc phục. Kịp thời sử lý các vi phạm theo đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại quyết định kỷ luật. Các cấp ủy đã giao cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Kiểm tra phụ trách địa bàn, nắm bắt việc khắc phục và đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện.

Song song với việc triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sátĐảng bộ thành ph còn quan tâm triển khai, quán triệt và bồi dưỡng, tập huấn các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, trong năm cử 02 đ/c Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra đi tập huấn nghiệp vụ tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và 02 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 242 đ/c là Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra tại các đơn vị; Kịp thời tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo kiện toàn, bổ sung 02 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 02 đồng chí Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Đề ra và áp dụng có hiệu quả 05 giải pháp đổi mới về công tác kiểm tra, giám sát của Thành phố Lào Cai và khi Hội thảo công tác Đảng tại thành phố Thủ Dầu Một được đánh giá cao.

Ảnh: Hội thảo công tác đảng tháng 4 năm 2019 tại thành phố Thủ Dầu Một

Kết thúc năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của Thành phố Lào Cai tiếp tục được đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng bộ Thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị cấp trên khen thưởng. Đặc biệt do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 - 2018 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc vì vậy tập thể Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy đã được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng III.

Ảnh: Đón nhận Huân chương Lao động hạng III

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, do đó công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được các cấp ủy của Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và thường xuyên, toàn hệ thống ngành kiểm tra tập trung cao độ trong các nhiệm vụ: Rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp; Giải quyết kịp thời đơn thư không để ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội; Kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp; Xây dựng Đề án cho công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2020-2025; Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng./


Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 5,742
  • Tất cả: 3,523,822