image banner
Đảng bộ thành phố Lào Cai trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển - thành tựu và những vấn đề đặt ra hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng ta luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng “vững” và đã thể hiện xuất sắc vai trò “cầm lái” con thuyền cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại trong lịch sử dân tộc.  [1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.289.

Đối với Đảng bộ thành phố Lào Cai trong chặng đường 30 năm qua, từ thời điểm sau tái lập, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được đẩy mạnh, thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, gắn kết bởi sức mạnh nội sinh của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, những hạt nhân quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ một Đảng bộ chỉ có 2 tổ chức đảng cơ sở với 112 đảng viên, thì đến nay, Đảng bộ thành phố Lào Cai có tổng số trên 8.800 đảng viên, sinh hoạt tại 53 chi bộ, đảng bộ cơ sở với bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên. Đảng luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, gánh vác sứ mệnh cao cả, cùng nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.Ngày 01/9/1991, thị xã Lào Cai được tái lập, Đảng bộ thị xã được thành lập, bắt đầu công cuộc lãnh đạo tái thiết thị xã tỉnh lỵ của tỉnh Lào Cai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai chỉ định 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai lâm thời và 5 đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy lâm thời; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ định Ủy ban nhân dân thị xã Lào Cai lâm thời gồm 9 đồng chí. Bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã Lào Cai chính thức đi vào hoạt động. Ngay từ ngày đầu tái lập, công tác tổ chức, xây dựng đảng được Đảng bộ thị xã đặt lên hàng đầu. Thời điểm sau tái lập thị xã, Đảng bộ chỉ có hai tổ chức đảng cơ sở với 112 đảng viên thuộc các xã Đồng Tuyển, Vạn Hòa và Bắc Cường; đội ngũ cán bộ, công chức của thị xã và các xã, phường vừa thiếu lại vừa yếu.Những ngày đầu tái lập, thị xã Lào Cai gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh tế xã hội... Song, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của thị xã và các xã, phường đã nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện để kịp thời lãnh đạo công cuộc tái thiết mới. Cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 3, 4, 5 khóa VII, các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh; tập trung lãnh đạo các mặt công tác có tính đặc thù. Trong đó, việc lãnh đạo thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ được đặt lên hàng đầu. Sau một năm tái lập, Đảng bộ thị xã đã chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Lào Cai lần thứ nhất. Cùng với lãnh đạo thực hiện công cuộc tái thiết, Đảng bộ thị xã có nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, sau 30 năm sau tái lập đạt được những thành tựu quan trọng.

1. Những thành tựu chủ yếu của Đảng bộ thành phố Lào Cai trong 30 năm xây dựng và phát triển

Một là, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị được đặc biệt chú trọng song song với thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, sàng lọc đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, vì vậy Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn, nhận thức sâu sắc hơn về lý luận; nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, dễ triển khai cụ thể hóa. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng, Thị ủy Lào Cai khóa XVIII và khóa XIX tập trung lãnh đạo thực hiện việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, các chương trình, đề án... của Tỉnh ủy gắn với tổng kết thực tiễn để cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác giai đoạn và từng năm. Thị ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, trong đó chú trọng lựa chọn các nhiệm vụ đột phá trong từng lĩnh vực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Năm 2004, Đảng bộ thị xã Lào Cai được đổi tên thành Đảng bộ thành phố Lào Cai. Giai đoạn này, Thành ủy Lào Cai đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trước những tác động của tình hình thế giới và trong nước với nhiều diễn biến phức tạp. Từ năm 2010 đến nay, Thành ủy tiếp tục đổi mới công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng; xây dựng chương trình hành động thực hiện sát thực tiễn, tính khả thi cao. Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Thành ủy đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng giai đoạn 2016 - 2020”.

Hai là, coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ, có hệ thống các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ; thường xuyên thực hiện công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ đi xã, dồn sức tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, gần dân, sát cơ sở...

Thành ủy chỉ đạo triển khai lấy ý kiến đánh giá cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; tập trung củng cố chi bộ và phát triển đảng ở các thôn vùng cao của hai xã Tả Phời và Hợp Thành sau khi sáp nhập; sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đúng theo năng lực, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, tạo các điều kiện tốt nhất để cán bộ, công chức yên tâm công tác, cống hiến.

Thành ủy xây dựng Chương trình số 54-CTr/TU, ngày 28/5/2007 về công tác chính trị, tư tưởng và khoa giáo giai đoạn 2006 - 2010; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng” thuộc Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ”. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thành ủy đã có nhiều sáng tạo, vận dụng thực hiện trong thực tiễn. Trong đó, chú trọng tổ chức khâu học tập các chuyên đề về Bác bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Có 98% cán bộ, đảng viên được học tập, có gần 90% quần chúng nhân dân được tuyên truyền thường xuyên về nội dung Cuộc vận động và các chuyên đề học tập về Bác; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, kể chuyện, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã tham mưu cho Thành ủy xây dựng “Tiêu chuẩn người thành phố Lào Cai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết đơn, thư, ý kiến của cử tri. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ; bảo đảm nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, giám sát của chính quyền; tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ba là, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên có sự phát triển vượt bậc với nhiều chủ trương mang tính đột phá, sáng tạo.

Một năm sau tái lập, Đảng bộ thị xã Lào Cai phát triển nhanh chóng, đến tháng 12/1993 có trên 500 đảng viên với 31 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ ngày 14 - 15/12/1993, Đảng bộ thị xã Lào Cai đã tiến hành Đại hội lần thứ XVI, bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Thị ủy để lãnh đạo thực hiện công cuộc tái thiết và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI (1993 - 1995).

Quán triệt chủ trương của Tỉnh ủy, tại Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 05/10/1992 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII, Thị ủy Lào Cai đã đề ra nhiệm vụ là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; thành lập các chi bộ cơ quan, xã, phường; đánh giá đúng thực trạng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chú trọng giải quyết những cơ sở đảng và đảng viên yếu kém. Thực hiện nhận xét và đánh giá cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ và chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường được đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, 30% đảng viên được đào tạo và đào tạo lại. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và vấn đề đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng. Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/12/1992 về công tác tổ chức, cán bộ - đây là nghị quyết đầu tiên, là nền móng cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức từ thị xã đến cơ sở kể từ khi tái lập.

Đầu năm 1995, trên cơ sở tiếp thu ý kiến từ cơ sở, Thị ủy Lào Cai đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về quá trình thực hiện đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo chủ trương của Trung ương, kịp thời đề ra các nhiệm vụ xây dựng Đảng về tổ chức cho năm 1995 và các năm tiếp theo. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với tất cả các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội; 100% thôn, bản, tổ dân phố thuộc các xã, phường, các tổ sản xuất, cửa hàng, trạm, trại trong các doanh nghiệp nhà nước có đảng viên. Thường xuyên chăm lo xây dựng và kiện toàn các cấp ủy bảo đảm lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn mới; thực hiện phân công nhiệm vụ hợp lý cho đảng viên, giúp đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục sàng lọc đảng viên, có kế hoạch đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kết nạp đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đảng cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Đến tháng 6/1995, có 23/29 tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên, xóa được 2/3 thôn, bản chưa có đảng viên. Hằng năm, Thị ủy chú trọng chỉ đạo việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất đối với tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chương trình đổi mới và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VII, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo định kỳ tiến hành khảo sát, đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn cụ thể Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, hướng dẫn xây dựng và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy, chấn chỉnh lại chế độ và nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Đặc biệt, Đảng bộ thị xã quan tâm xây dựng Đảng về tổ chức, tập trung lãnh đạo củng cố tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện củng cố chi bộ khu phố theo hướng mỗi chi bộ lãnh đạo từ 10 - 15 tổ dân phố, mỗi tổ dân phố có từ 15 - 30 hộ. Củng cố, kiện toàn chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã, các chi bộ nông thôn được củng cố, xóa được tình trạng thôn, tổ dân phố không có đảng viên. Đặc biệt, Thị ủy đã chỉ đạo phát triển mở rộng mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, đẩy mạnh phân loại tổ chức cơ sở đảng, phân tích chất lượng cấp ủy viên, đảng viên. Năm 1996, toàn Đảng bộ có 44 tổ chức cơ sở đảng với 960 đảng viên, trong đó số cấp ủy viên cơ sở là 151 đồng chí, có 79,48% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20,52% hoàn thành nhiệm vụ; 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, loại khá 25%. Đến năm 1999, có 43 tổ chức cơ sở đảng với 1.320 đảng viên, trong đó tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 93%, loại khá đạt 7%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%, hoàn thành nhiệm vụ đạt 4,5%, không hoàn thành nhiệm vụ là 0,5%. Cũng trong giai đoạn 1996 - 2000 đã kết nạp được 366 đảng viên mới.

Bước vào giai đoạn 2000 - 2010, để đáp ứng sự phát triển, xây dựng đô thị tỉnh lỵ Lào Cai, năm 2002, hai thị xã là Lào Cai và Cam Đường được sáp nhập thành thị xã Lào Cai; năm 2004, thị xã trở thành thành phố, đô thị loại III, trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh. Trước những thời cơ, yêu cầu mới của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng cao đòi hỏi công tác tổ chức, xây dựng Đảng cũng có những đổi mới để phù hợp. Trong những năm đầu tái lập, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thị xã Lào Cai đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ. Hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã nhanh chóng được kiện toàn, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng tăng nhanh. Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai qua các nhiệm kỳ đều ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực; thực hiện thí điểm mô hình “Ban tuyên vận xã, phường” và “Tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố”; có nhiều giải pháp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thành lập các chi bộ độc lập ở các thôn theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Bốn là, công tác xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết là đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được Đảng bộ thành phố quán triệt chú trọng thực hiện hiệu quả, thống nhất.

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hết sức coi trọng. Ngay từ trong quá trình chuẩn bị những điều kiện thành lập Đảng, trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927) - cuốn sách tập hợp những bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lớp cán bộ cốt cán đầu tiên của cách mạng, ngay ở trang đầu tiên đã nêu ra 23 điều tư cách của một người cách mệnh. Từ đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn dành sự quan tâm rất lớn đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cho  cán bộ, đảng viên, xác định xây dựng Đảng “là đạo đức”, “là văn minh”. Tuy nhiên, trước đây, Đảng không nêu tách riêng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức mà nội dung này hàm chứa trong nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng. Đến Đại hội XII, lần đầu tiên, Đảng đưa công tác xây dựng Đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân. 

Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết chuyên đề, tập trung giáo dục, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, điều chỉnh và bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ, nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu xây dựng Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, giáo dục về phẩm chất, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Đảng; nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Thông qua thực hành đạo đức, thực hành dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình, thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về xây dựng Đảng, thực hiện sự giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải nêu gương thực hành đạo đức sẽ có tác dụng lan tỏa trong Đảng; thường xuyên đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nhữngbiểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả việc đăng ký nêu gương và cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Đảng bộ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương và xây dựng kế hoạch cam kết sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân. Tổ chức đánh giá việc thực hiện tại cấp ủy, chi bộ, cơ quan, lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên hằng năm. Kết quả, 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và có điều chỉnh, bổ sung. 100% cán bộ, đảng viên đã tự giác thực hiện đăng ký nêu gương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) được Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai xác định là một giải pháp quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Thành ủy đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh như: sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi, tuyên dương khen thưởng, ghi danh các gương điển hình. Trong giai đoạn 2016 - 2020, toàn Đảng bộ 22.548 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đăng ký nêu gươngxây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; 100% các cơ quan đơn vị, xã, phường xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Duy trì thường xuyên việc bình chọn và ghi danh những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng gương người tốt việc tốt, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Có thể khẳng định sau 30 năm tái lập, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố không ngừng được nâng lên. Nếu ngày đầu tái lập, Đảng bộ chỉ có 2 tổ chức đảng cơ sở với 112 đảng viên, thì đến nay Đảng bộ thành phố Lào Cai đã phát triển số lượng lên 53 tổ chức cơ sở đảng
(25 đảng bộ và 28 chi bộ) với 4 loại hình gồm xã, phường; lực lượng vũ trang; hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tổng số
đảng viên của Đảng bộ thành phố hiện nay gồm trên 8.800 đồng chí; đồng thời, phối hợp quản lý hơn 10.000 đảng viên về tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm liền, Đảng bộ thành phố Lào Cai luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

2. Những vấn đề đặt ra hiện nay

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; sự chống phá của các thế lực thù địch, sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được khắc phục triệt để; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của đất nước và của tỉnh. Thành phố Lào Cai đang có tốc độ phát triển nhanh, đô thị hóa mạnh mẽ, sẽ xuất hiện những vấn đề mới cần phải tập trung giải quyết. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; đời sống của một bộ phận nhân dân ở các xã, thôn vùng cao, vùng mới sáp nhập về thành phố còn nhiều khó khăn, bất cập; nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn hẹp, nhất là đầu tư kết nối hệ thống giao thông, cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực phía Tây và phía Nam thành phố. Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa thực sự đổi mới. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hiện hữu, chưa có giải pháp phát hiện, xử lý triệt để. Đảng viên xin ra khỏi Đảng và bị xóa tên trong danh sách đảng viên có dấu hiệu gia tăng. Công tác kết nạp đảng viên còn gặp không ít khó khăn, nhất là đảng viên nữ, đảng viên trẻ, đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thực tế trên đã, đang và sẽ tác động mạnh, nhiều chiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Để phát huy sức mạnh và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố Lào Cai trong tình hình mới, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là chi bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan và tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Trước mắt, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo hướng sáp nhập các chi bộ có ít đảng viên, có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; sắp xếp các chi bộ khu dân cư trực thuộc Đảng ủy cơ sở các xã, phường theo hướng mỗi chi bộ lãnh đạo 1 thôn hoặc 1 tổ dân phố. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các mô hình tổ chức, bộ máy đang thí điểm thực hiện. Song song với sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, đặc biệt chú trọng việc kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy bảo đảm chất lượng và hoạt động hiệu quả.

Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Với phương châm hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, tập trung nguồn lực cho cơ sở; nghiên cứu, đổi mới cách xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, nảy sinh từ thực tiễn.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực thực tiễn. Nghiêm túc thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, chú trọng phát triển đảng ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng cao, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khu vực đồng bào theo tôn giáo. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% quần chúng kết nạp đảng được cấp ủy có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, chú trọng tới việc phân công nhiệm vụ và kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị loại 1 của thành phố và các phường. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy thành phố và cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, bố trí, sắp xếp cán bộ, quan tâm bổ nhiệm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có năng lực vượt trội, có triển vọng phát triển. Quán triệt thực hiện tốt chủ trương tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị. 100% cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hệ thống văn bản về công tác xây dựng Đảng phù hợp sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc. Từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác tổ chức, xây dựng đảng; đầu tư, nâng cầp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành của cấp ủy.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đảng bộ cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa tồn tại, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân. Nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp.

Năm là, thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng bộ, thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai, đặt dấu mốc quan trọng khi bước sang giai đoạn phát triển mới, với dự báo có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Do vậy, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội của vùng trung du miền núi phía Bắc.

ThS. ĐOÀN NGỌC TUYẾN
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 5,813
  • Tất cả: 3,523,893