image banner
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn phòng Tài chính - Kế hoạch

 1. Vị trí - chức năng:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Lào Cai có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư.

2. Nhiệm vụ - quyền hạn:

a. Nhiệm vụ - quyền hạn chung:

- Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị và văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế; chính sách pháp luật và các quy định của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Trình UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Hướng dẫn chuyên môn,nghiệp vụ về tài chính, kế hoạch và đầu tư cho công chức xã, phường.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính.

- Kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

b. Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:

* Đối với lĩnh vực Tài chính:

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc thành phố, UBND cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh và sự hướng dẫn của Sở Tài chính, trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố quyết định.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách thành phố trình UBND thành phố để trình HĐND thành phố quyết định; lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cấp thiết để UBND trình HĐND thành phố quyết định và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập dự toán thu chi ngân sách trình UBND để trình HĐND phê chuẩn; hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách xã, phường.

- Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của UBND xã, phường, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc thành phố; phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách  nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do UBND thành phố quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; lập quyết toán thu chi ngân sách thành phố; tổng hợp báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách thành phố trình UBND thành phố xem xét gửi Sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi Sở Tài chính sau khi được HĐND thành phố phê duyệt.

- Tổ chức thẩm tra, quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành, trình UBND thành phố phê duyệt theo thẩm quyền; thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố quản lý; Làm thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố.

* Đối với lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư:

- Tổng hợp và trình UBND thành phố về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư; phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào trên đại bàn thành phố.

- Phổ biến, hướng dẫn việc phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 1,229
  • Trong tuần: 9,620
  • Tất cả: 3,321,113