image banner
Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn phòng Quản lý đô thị

1.       Vị trí - Chức năng:

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Lào Cai có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; điện chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị). Trực tiếp quản lý, điều hành Đội kiểm tra trậ tự đô thị thành phố.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông.

2.       Nhiệm vụ - quyền hạn

a.      Nhiệm vụ, quyền hạn chung:

         - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         - Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

         - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

         - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố, sở Xây dựng, sở Giao thông.

         - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

         - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

         - Quản lý Tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

b.      Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể:

-   Trình UBND thành phố các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn; quy hoạch vật liệu xây dựng và mạng lưới giao thông trên địa bàn.

-   Hướng dẫn việc kiểm tra xây dựng các công trình theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và quy định của pháp luật về quản lý kiến trúc. Quy hoạc; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn theo phân cấp. Quản lý và bảo vệ hành lang cầu, đường bộ, và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

-   Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra xây dựng theo giấy phép trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh, phát hiện, báo cáo để UBND thành phố xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong xây dựng và quản lý đô thị.

-   Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

-   Phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể, các nhân tuyên truyền và vận động nhân dân thi đua tham gia xây dựng, bảo vệ, quản lý và bảo dưỡng cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn.

-   Tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý công sở trên địa bàn theo phân cấp.

-   Quản lý nhà nước về các phương tiện vận tải đường thuỷ, đường bộ và các bến, bãi trên địa bàn.

-   Tổ chức thực hiện việc điều tra, thống kê về hiện trạng nhà ở, công sở; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn.

-   Tham mưu cho UBND thành phố triển khai GPMD các công trình thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

-   Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, khảo sát, thiết kế về xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1,212
  • Trong tuần: 9,603
  • Tất cả: 3,321,096