TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP: NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LÀO CAI LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LÀO CAI LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.pdf