CÁC ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
CÁC ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025.pdf