Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2021

Sáng ngày 19/10, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp các Ban xây dựng Đảng khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị gắn với bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2021.

Quang cảnh lễ khai giảng

Trong  thời gian 8 ngày, từ ngày 19/10 đến 27/10/2021 các đồng chí đảng viên mới được học tập và nghiên cứu 8 chuyên đề, trong đó có các nội dung cơ bản: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng  an ninh trong tình hình mới; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt đồng của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viên tham gia lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp Đảng viên mới xác định rõ vai trò và trách nhiệm đối với tổ chức Đảng tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kim Ngân