6 tháng đầu năm Liên đoàn lao động thành phố kết nạp 93 đoàn viên

Sáu tháng đầu năm 2021 LĐLĐ thành phố Lào Cai đã thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kết nạp đoàn viên thành lập CĐCS Công ty TNHH Toyota Lào Cai.

Sáu tháng đầu năm 2021,  LĐLĐ thành phố Lào Cai đã tuyên truyền vận động thành lập được 1 công đoàn cơ sở ngoài nhà nước đó là: Công ty TNHH Toyota Lào Cai  với 44 đoàn viên mới, kết nạp 49 đoàn viên tại các đơn vị có tổ chức công đoàn, nâng tổng số đoàn viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2021 là 93 đoàn viên.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của bệnh dịch Covid- 19 nhiều Doanh nghiệp xin ngừng hoạt động cho Công nhân nghỉ việc hoặc chuyển nơi khác công tác, khiến cho số lượng Công đoàn cơ sở  và lực lượng đoàn viên giảm rõ rệt. Vì vậy đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng hoạt động hoạt động công đoàn, cũng như các chỉ tiểu được trên giao. Trong 6 tháng cuối năm 2021, LĐLĐ thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cở sở nhất là các đơn vị Doanh nghiệp ngoài nhà nước, để đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết của ban chấp hành LĐLĐ tỉnh giao năm 2021

Nguyễn Kim Minh