Đảng uỷ Y tế thành phố quan tâm phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận, những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Y tế thành phố được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ Y tế thành phố đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của Dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi chi bộ trực thuộc, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua... thông qua các đợt sinh hoạt cơ quan, đoàn thể giúp cho quần chúng nhận thức rõ hơn lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022  Đảng bộ Y tế chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chú trọng đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, đã kết nạp được 4/6 đảng viên mới; phấn đấu trong quý 3/2022 hoàn thành 6/6 chỉ tiêu kết nạp đảng viên, lập thành tích chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai (1/9/1992 - 1/9/2022). Công tác phát triển đảng trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong đơn vị tích cực rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Y tế thành phố ngày càng vững mạnh. 

Ngọc Lan - Đảng bộ Y tế thành phố Lào Cai