Tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2017 -2022

Ngày 18/5, Thành đoàn Lào Cai tổ chức tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017- 2022.

Trong giai đoạn 2017-2022 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo của thanh niên trong học tập và làm theo Bác, gắn với đặc thù của từng khối đoàn riêng biệt. Tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở đăng ký và duy trì thực hiện các mô hình “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mô hình xây dựng Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ, các công trình phần việc thanh niên, mô hình Em nuôi của Đoàn….Trong nhiệm kỳ đã tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu và 150 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố.

Tuổi trẻ thành phố xác định “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm quan trọng trong hành trình trưởng thành của các thế hệ thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm, đạo đức, có tri thức, sức khỏe và khát vọng vươn lên.

30 thanh niên tiên tiến được Thành đoàn Lào Cai tuyên dương

Dịp này, Thành đoàn Lào Cai đã biểu dương, khen thưởng 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đây là các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác; từ đó nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả, thiết thực.                

Kim Ngân- Phan Ngọc