Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước và nghiệp vụ, kỹ năng lĩnh vực năm 2022

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng hương ước, quy ước và nghiệp vụ, kỹ năng lĩnh vực năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Tham gia tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kiến thức thông qua các chuyên đề: Triển khai, giới thiệu, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; quy định chung của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; triển khai chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng trong lĩnh vực văn hóa...

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng, cung cấp cho đội ngũ cán bộ xã phường, bí thư chi bộ, trưởng các thôn bản kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai và xây dựng hương ước, quy ước, kĩ năng xử lý trong lĩnh vực văn hóa.

Kim Ngân- Trung tâm VH, TT- TT thành phố