Thành ủy Lào Cai: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Ban TV tỉnh ủy Lào Cai

Sáng ngày 17/9/2021, Thành ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm

Tại điểm cầu các xã phường

Trong một ngày triển khai, các đồng chí dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm cũng như tại các điểm cầu xã, phường được nghe 3 Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành đó là: Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/8/2021 về xây dựng phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/8/2021 về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 28/7/2021 về phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030. Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt, giới thiệu chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Các đại biểu dự HN tại điểm cầu Trung tâm

Các nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy nói về xây dựng văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nghập phát triển bền vững; Chiến lước phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về phát triển Du lịch của tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở kế hoạch của Thành ủy Lào Cai, các Chi đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

Đối với chuyền đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" là chuyên đề giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ của mình trong học tập tiến tới làm theo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư vững mạnh, xây dựng quê hương Lào Cai giầu đẹp, sớm đạt được các tiêu chí đô thị loại I./.

Phan Ngọc, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố