Công văn số 975/UBND-VP, ngày 8/8/2018 về tiếp tục triển khai luật tiếp cận thông tin
Xem chi tiết tại đây