Nghị định số 13/2018/NĐ-Cp về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Xem chi tiết tại đây