Kế hoạch 252/HK-UBND, ngày 9/9/2016 về triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin
Xem chi tiết tại đây