Luật số 104/2016/QH13 về Luật tiếp cận thông tin
Xem chi tiết Luật tại đây