Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và phát triển cây xanh đô thị TP Lào Cai giai đoạn 2018-2020
Xem chi tiết nghị quyết Tại đây