Ra mắt công đoàn cơ sở Công ty cổ phần tin tỏng hợp Lào Cai

 LĐLĐ thành phố Lào Cai đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn Công ty cổ phần in tổng hợp Lào Cai, trực thuộc LĐLĐ thành phố. 

Ban chấp hành công đoàn có 3 đồng chí, 11 đoàn viên công đoàn sẽ chủ động xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn cơ sở với Giám đốc công ty, quy chế dân chủ, thỏa ước lao động tập thể,.... thường xuyên duy trì sự phối hợp với các công đoàn cơ sở các Doanh nghiệp ngoài nhà nước để tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào văn hoá, thể thao, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nguyễn Kim Minh