Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

BC_kinh_te_xa_hoi_Quy_I.pdf

Phu_luc_BC QUY I TP.xls