Báo cáo số 88/BC-HĐND về kết quả kỳ họp giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 14) HĐND thành phố, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về