TP Lào Cai: Công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ đầu nguồn sang rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường
Ngày 21/ 8/2014, tại Uỷ ban nhân dân Phường Bình Minh, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển đổi đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ đầu nguồn sang rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường và Quyết định Phê duyệt phương án quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường tới các hộ dân nằm trong vùng dự án.

 

 Đại diện UBND thành phố công bố Quyết định của UBND tỉnh tới các hộ dân

Theo đó sẽ chuyển đổi 93,7 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ đầu nguồn của một số hộ dân ở 2 phường Bình Minh, Bắc Cường và Ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố sang rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, Khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường. Hiện nay ban Quản lý rừng phòng hộ thành phố đang quản lý 20 ha, hộ gia đình quản lý 73,7 (bao gồm diện tích rừng tự nhiên là 11 ha, rừng trồng là 82,7 ha với trữ lượng gỗ trên 11.418 m3, nứa 158,34 tấn) Dự án có Tổng kinh phí trên 33 tỷ 200 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ đền bù 8 tỷ 400 triệu đồng; kinh phí thu hồi đất rừng là 23 tỷ 529 ngìn đồng; kinh phí quản lý là 1,2 tỷ đồng do UBND thành phố Lào Cai là cơ quan thực hiện.

Sau khi được nghe công bố Quyết định của UBND tỉnh, đại diện các hộ dân phường Bình Minh đã phát biểu ý kiến đồng tình với chủ trương của tỉnh và thành phố về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ đầu nguồn sang rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường để phát triển và nâng cao chất lượng rừng hiện có, gắn với phát triển rừng cảnh quan, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường, nhằm hoàn thiện quy hoạch tổng thể của đô thị thành phố Lào Cai./.
Tin khác
1 2 3 4 5  ...