Danh sách các Quy hoạch đã được phê duyệt năm 2011, 2012 trên địa bàn thành phố Lào Cai đã công bố quy hoạch trong năm 2012

Số TT

Tên Đồ án Quy Hoạch

chủ đầu t­ư

Quy Mô (Ha)

Số Quyết định phê duyệt

Thời điểm phê Duyệt

Cấp Phê Duyệt

có hồ sơ lưu tại phòng QLĐT

ghi chú

Ngày công bố QH

đơn vị tham m­ưu CBQH

1

2

 

3

4

6

5

6

7

8

1

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lõi đất sau làn dân  đư­ờng Nhạc Sơn ( nhận ngày 1/2/2012)

Công ty XD Thái lào

9,0 ha

124

17/12/2011

Tỉnh Lào Cai

 

 21/2/2012

phòng TNMT

2

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định c­ số 3 mới - xã đồmg tuyển thuộc dự án khai thác quặng tận thu của công ty APatít VN

Công ty TNHH 1 TV Apa tít VN

2,45 ha

3812

31/12/2011

 TP lào Cai

 QĐ, đủ bản vẽ

 13/2/2012

 phòng TNMT

3

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 10 - khu đô thị mới Lào Cai - cam Đ­ờng - ph­ờng bắc c­ờng

Công ty Minh Sơn

4832 ha

310

13/02/2012

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, bản vẽ QH sử dụng đất

 13/4/2012

phòng QLĐT

4

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu khu đô thị số 17 - khu đô thị mới Lào Cai - cam Đ­ờng - ph­ờng bắc c­ờng

Công ty KoSy

38ha

677

3/4/2012

Tỉnh Lào Cai

 QĐ, bản vẽ QH sử dụng đất

 13/4/2012

phòng QLĐT

5

 QH xây dựng nông thôn mới xã Đồng Tuyển ( phòng kinh Tế TP bàn giao HSơ ngày 5/4/2012)

UBND thành phố Lcai

1562ha

2556

5/12/2011

thành phố Lcai

 QĐ, đủ bản vẽ ( thiếu đĩa CD)

18/4/2012

phòng Kinh tế

6

QH xây dựng nông thôn mới xã Vạn Hoà ( phòng kinh Tế TP bàn giao HSơ ngày 5/4/2012)

UBND thành phố Lcai

2032ha

2552

5/12/2011

thành phố Lcai

 QĐ, đủ bản vẽ ( thiếu đĩa CD)

18/4/2012

phòng Kinh tế

7

QH xây dựng nông thôn mới xã Hợp Thành ( phòng kinh Tế TP bàn giao HSơ ngày 5/4/2012)

UBND thành phố Lcai

2707 ha

2554

5/12/2011

thành phố Lcai

 QĐ, đủ bản vẽ ( thiếu đĩa CD)

18/4/2012

phòng Kinh tế

8

QH xây dựng nông thôn mới xã Cam Đ­ờng ( phòng kinh Tế TP bàn giao HSơ ngày 5/4/2012)

UBND thành phố Lcai

1544 ha

2553

5/12/2011

thành phố Lcai

 QĐ, đủ bản vẽ ( thiếu đĩa CD)

18/4/2012

phòng Kinh tế

Tin khác
1 2 3 4 5  ...