Thành phố Lào Cai: Công bố Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất
Ngày 20/12/2013, UBND thành phố Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 3529/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có ông Vũ Văn Cài - Ủy viên BTV thành ủy – Phó Chủ tịch UBND, bà Hà Thị Minh – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, đại diện sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và đại diện các phòng, ban, đơn vị, xã, phường thuộc thành phố.

 

Theo Quyết định được phê duyệt, Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai đến năng 2020 gồm các nội dung chủ yếu sau: Tổng diện tích đất tự nhiên: 22.967,20ha. Dự kiến phân bổ năm 2020: đất nông nghiệp là 13.922,05ha, thành phố xác định: chiếm 60,62%. Đất phi nông nghiệp thành phố xác định: 6.430,01ha, chiếm 28,00%. Đất chưa sử dụng còn lại, dự kiến cấp trên phân bổ đến năm 2020: 2.615,14ha. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/25.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thành phố Lào Cai.

Trong đó, kế hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai đến 2015 được phê Đất nông nghiệp 13.763,65ha, đất phi nông nghiệp: 6.106,14ha, đất chưa sử dụng: 3. 097,41 ha, đất đô thị: 10.443,00ha, đất du lịch: 27,79ha, đất khu dân cư nông thôn: 1.054,33ha. Quyết định phê duyệt của tỉnh đã quy định chi tiết Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố đến năm 2015 bao gồm đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp và kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Lào Cai gia đoạn 2011-2015 có ý nghĩa hét sức quan trọng, là căn cứ để thành phố thực hiện việc sử dụng đất đúng mục đích góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

UBND thành phố giao cho các cơ quan, chức năng, các xã, phường tăng cường tuyên truyền , hướng dẫn. Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu thực hiện, đôn đốc, kiểm tra và giải thích cho nhân dân để nhân dân nắm được Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...