QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh diện tích thửa đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại Khu tiểu thủ công nghiệp tập trung Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai đã được phê duyệt tại Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND thành phố Lào Cai
Tải về
Tin khác
1 2 3