QĐ 909/QĐ-UBND về đính chính một phần nội dung bản đồ kèm theo QĐ số 3638/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh LC v,v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TPLC
Tải về
Tin khác
1 2