Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024
Tải về