Hội đồng nhân dân phường Xuân Tăng kỳ họp cuối năm 2021

HĐND phường Xuân Tăng vừa tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021( Kỳ họp thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo của UBND phường trình tại kỳ họp năm 2021, tổng thu ngân sách phường đạt 8.254,817 triệu đồng bằng 113% so với kế hoạch thành phố giao. Hoàn thiện đính chính và đã trả cho nhân dân 743 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thay đổi địa giới hành chính, hoàn thiện hồ sơ cấp mới 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã hội hóa lắp đèn trang trí 14 tuyến phố với tổng trị giá  482 triệu đồng, trồng mới 3.128 cây xanh, cải tạo tồng mới 05 tuyến đường hoa, bê tông hóa đường ngõ xóm với chiều dài 1.100m. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 96,3%; 13/14 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu nếp sống văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm 2021 là 0,36%(05 hộ); tiếp tục giữ vững phổ cập giáo dục các bậc học, giữ vững trường học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững …

Kỳ họp thông qua 4 nghị quyết và các Tờ trình, báo cáo tại kỳ họp. Trong dịp này UBND phường Xuân Tăng đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn phường.

Trần Thị Thương – Phường Xuân Tăng