Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai họp phiên thường kỳ

Sáng ngày 13/8, Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình hoạt động tháng 7/2021, phương hướng tháng 8/2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố

Quang cảnh phiên họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo kết quả hoạt động tháng , chương trình hoạt động tháng 8 năm 2021. Xem xét thông qua dự thảo đề cương Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp giữa năm 2021 (kỳ họp thứ 2) HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến phân loại thẩm quyền giải quyết các ý kiến cử tri. Xem xét thông qua phân công xây dựng Quy chế hoạt động phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực về công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Thông qua một số nội dung của UBND thành phố, dự kiến trình kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố cơ bản nhất trí các nội dung. Đồng chí đề nghị các báo cáo bố cục lại nội dung, sắp xếp lại các mục, rút ngắn các nội dung. Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri rà soát phân loại, rút gọn, các ý kiến thuộc thẩm quyền của xã, phường giải quyết thì các xã, phường giải quyết. Thường trực HĐND chủ trì phối hợp các phòng ban chuẩn bị chương trình kỳ họp chuyên đề.

Phương Thanh