Kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban pháp chế HĐND thành phố

Tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố Lào Cai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 6 năm 2016 đã bầu ra Lãnh đạo Ban Pháp chế (Gồm 01 Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm và 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách), 03 thành viên còn lại được Thường trực HĐND thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/07/2016. 

Phiên họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIX

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, khẩn trương thực hiện hoàn thành Chương trình giám sát cả năm 2016 của Ban Pháp chế khóa XVIII đã đề ra. Hàng năm chủ động xây dựng, ban hành Chương trình công tác, Chương trình giám sát theo Luật định. Duy trì đều đặn việc họp Ban định kỳ, kịp thời,  họp đột xuất khi cần thiết. Trong 5 năm hoạt động, Ban Pháp chế HĐND thành phố Lào Cai, khóa XIX đã hoàn thành 28 cuộc khảo sát, 16 cuộc giám sát chuyên đề, 09 cuộc giám sát ngoài chương trình do Thường trực HĐND thành phố giao.

Nhiệm vụ khảo sát đã đi sâu vào các vấn đề đáng quan tâm trên địa bàn như: Tình hình chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên; Tình hình thực hiện quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau các kỳ họp; Công tác tham mưu của các phòng chuyên môn thành phố để đánh giá kết quả hoạt động của UBND thành phố; Việc lấy ý kiến Nhân dân vào Đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lào Cai; các xã, phường thuộc thành phố Lào Cai, khảo sát theo nội dung đơn đề nghị của công dân... Do lựa chọn các nội dung khảo sát phù hợp, nên các ý kiến kiến nghị của Ban sau khảo sát giúp cho các cấp chính quyền nhìn nhận rõ hơn các vấn đề nổi cộm, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại, giải quyết những vấn đề nóng của xã hội.

Ngoài việc giám sát thường xuyên về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND thành phố, Ban còn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực do Ban Pháp chế phụ trách như: Kết quả triển khai thực hiện Đề án số 16 “Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”; Tình hình chấp hành pháp luật về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác xét xử các vụ án hành chính; Thực hiện Luật Thi hành án dân sự; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác thi đua khen thưởng; Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về về quản lý giáo dục mầm non; Việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tình hình thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thị trường; việc thực hiện quy định của pháp luật trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình; việc thực hiện quy định của pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; việc thực hiện quy định của pháp luật về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện quy định của pháp luật về miễn, giảm thi hành án dân sự đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước;  tình hình hoạt động của các tổ chức phối hợp liên ngành; việc thực hiện quy định của pháp luật về bình đẳng giới; việc thực hiện các quyết định, kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai về giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban pháp chế từ đầu nhiệm kỳ. Các dự thảo báo cáo giám sát của Ban đã đánh giá rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đồng thời đưa ra những kiến nghị giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hoạt động giám sát chuyên đề ngoài chương trình Ban chủ yếu xem xét các nghị quyết do HĐND các xã, phường ban hành tại các kỳ họp thường lệ, qua giám sát các Nghị quyết của HĐND các xã, phường, Ban đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong công tác xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND các xã, phường. Đồng thời kiến nghị với Thường trực HĐND các xã, phường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành nghị quyết tại các kỳ họp. Cơ bản các đơn vị được giám sát đồng thuận cao với các ý kiến, kiến nghị.

Với vai trò là một cơ quan của HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã tích cực tham gia các hoạt động của HĐND như: Tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ hàng tháng và có nhiều ý kiến tham gia vào đánh giá, định hướng hoạt động của Thường trực HĐND thành phố; Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố; Tham gia đầy đủ 04/04 cuộc giám sát của HĐND, 12/12 cuộc giám sát của Thường trực HĐND thành phố, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo giám sát; Thường xuyên tham dự các kỳ họp thường lệ của HĐND các xã, phường theo phân công và kịp thời góp ý vào nội dung các dự thảo Nghị quyết trước khi kỳ họp thông qua; Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri do Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức. Tham gia các Đoàn công tác học tập kinh nghiệm của Thường trực HĐND thành phố, trao đổi kinh nghiệm với một số Ban Pháp chế các địa phương.

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã chủ trì và phối hợp với các Ban HĐND tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách trình tại các kỳ họp của HĐND thành phố. Ngay sau khi nhận được các báo cáo, dự thảo nghị quyết, Ban đã phân công cho từng thành viên thực hiện hoạt động thẩm tra, để có điều kiện thẩm tra một số nội dung, tổ chức các cuộc khảo sát để nắm bắt thêm thông tin của Nhân dân trên địa bàn. Qua 15 kỳ họp của HĐND thành phố, Ban Pháp chế đã ban hành 93 báo cáo thẩm tra, các báo cáo thẩm tra của Ban đều thể hiện rõ quan điểm của Ban đối với các vấn đề nhất trí và chưa nhất trí, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất phù hợp làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận, quyết định các vấn đề liên quan tại các kỳ họp HĐND thành phố, hầu hết các nội dung đề xuất của Ban Pháp chế đều được HĐND thành phố ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường), Ban Pháp chế được giao tổ chức thẩm tra 02 nội dung: Dự thảo nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Lào Cai và Dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Lào Cai. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển thành phố Lào Cai trong hơn 20 năm tới, mở rộng không gian đô thị, điều chỉnh địa giới hành chính các xã phường đảm bảo phát triển lâu dài, trực tiếp giải quyết những bất cập về quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật - xã hội hiện tại của Thành phố, làm cơ sở để hoàn thiện các tiêu chí để Thành phố được công nhận là đô thị loại I. Thời gian dành cho công tác thẩm tra rất hạn hẹp, trong khi tài liệu của mỗi nội dung xấp sỉ một nghìn trang, nhiệm vụ thẩm tra hoàn toàn mới mẻ và không có thời gian đi học tập kinh nghiệm ở các địa phương đã thực hiện. Tại kỳ họp các đại biểu tham dự đã đồng tình cao với các nội dung thẩm tra, nhất trí thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2040 (thành phố Lào Cai và vùng phụ cận) và Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lào Cai.

Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIX tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ

Mặc dù các thành viên của Ban phần lớn hoạt động kiêm nhiệm (4/5 thành viên) và có nhiều sự biến động (Chuyển công tác 2 thành viên), nhưng do được kiện toàn kịp thời, các hoạt động đảm bảo đúng luật, đúng chương trình kế hoạch đã ban hành, cùng với sự cố gắng nhiệt tình của các thành viên. Nên trong 5 năm qua, Ban Pháp chế và tất cả các thành viên của Ban đều được Thường trực HĐND thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Tác giả:Nguyễn Thuần Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XIX