Ðề án số 6: Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020

Đề án kèm theo

Tin khác
1 2