Thông báo số 34 về lịch tiếp công dân năm 2020 của lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Xem chi tiết Thông báo tại đây