Chương trình công tác tháng 6 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Chuong_trinh_cong_tac_thang_6_2021.pdf