Công tác tháng 4/2020 của Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai
Chuong_trinh_cong_tac_thang_4_20200404040042693_Signed.pdf