DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Cập nhật tháng 01/2017
Bieu thong ke NN Ksan.pdf