Khách sạn Như Ý

Địa chỉ : Tổ 17 đường Nhạc Sơn
SĐT  : '0203826844