Khách sạn Phương Anh 2

Địa chỉ : Tổ 1 đường Thủy Hoa
SĐT  : '0203696969