Khách sạn Thủy Hoa

Địa chỉ : Tổ 1 đường Thủy Hoa
SĐT  : '0203826806