Khách sạn Tân Tiến

Địa chỉ : Tổ 2 đường Thủy Hoa
SĐT  : '0913287202