Khách sạn Khang Anh

Địa chỉ : Tổ 2 đường Thủy Hoa
SĐT  : '0203826868