Khách sạn Thiên Thiên Thanh

Địa chỉ : Tổ 2 đường Thủy Hoa
SĐT  : 0203849999