Khách sạn Quỳnh Mai

Địa chỉ : Tổ 2 đường Thủy Hoa
SĐT  : 0932226789