Khách sạn Vân Hà

Địa chỉ : Tổ 2 đường Thủy Hoa
SĐT  : 0203824731