Khách sạn Sông Hồng

Địa chỉ : Tổ 15 phường Duyên Hải
SĐT  : 0913666891