Khách sạn Trường Tín

Địa chỉ : 126- Nguyễn Huệ - Phường Phố Mới
SĐT  : 0203832714